Login
qHuisVeendam BV
Transportweg 38
NL 9645 KZ Veendam
+31 (0)6 222-32-099
info@huisveendam.com


AV_HuisVeendam

 ALGEMENE VOORWAARDEN HUISVEENDAM

HUISVEENDAM Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap HUIS VEENDAM BV.

statutair gevestigd te Veendam en kantoorhoudende te (9645 KZ) Veendam aan de Transportweg 25, hierna te noemen: HUISVEENDAM

KvK nummer: 57692092

BTW identificatienummer: NL 852693199 B01

 

 

1 DEFINITIES

 1. algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden van HUISVEENDAM
 2. opdrachtgever: de partij die met HUISVEENDAM een overeenkomst aangaat of wil aangaan of aan of voor wie HUISVEENDAM een aanbieding doet of aan of voor wie een prestatie door HUISVEENDAM wordt verricht.
 3. overeenkomst: de overeenkomst tussen HUISVEENDAM en de opdrachtgever.
 4. website: www.huisveendam.nl en www.huisveendam.com

 

 

2 TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle aanbiedingen van HUISVEENDAM, alle aanvaardingen door HUISVEENDAM en alle overeenkomsten -zoals van koop en verkoop, het verrichten van werkzaamheden en/of het verlenen van diensten -met HUISVEENDAM.
 2. Afwijkende voorwaarden of bedingen gelden slechts indien de opdrachtgever en HUISVEENDAM die schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor die overeenkomst waarbij ze gemaakt zijn; voor het overige blijven de onderhavige voorwaarden van kracht.
 3. Indien de opdrachtgever één maal een overeenkomst met HUISVEENDAM heeft gesloten op basis van de onderhavige voorwaarden, of indien hij op andere wijze daarmee bekend is of redelijkerwijze geacht kan worden bekend te zijn, worden deze voorwaarden door dat feit toepasselijk op iedere volgende met HUISVEENDAM te sluiten overeenkomst ook indien bij het sluiten der betreffende overeenkomst een verwijzing daarnaar of een toepasselijk verklaring daarvan niet uitdrukkelijk heeft plaatsgevonden.
 4. HUISVEENDAM wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever van de hand.

 

3 AANBIEDINGEN, BESTELLINGEN EN BEVESTIGINGEN

 1. a Aanbiedingen en offertes van HUISVEENDAM zijn vrijblijvend tenzij in de aanbieding of offerte uitdrukkelijk anders is bepaald. b De toepasselijkheid van artikel 219 boek 6 BW wordt uitgesloten.
 2. Afbeeldingen, tekeningen, beschrijvingen, maat-en gewichtsopgaven, prijzen of andere indicaties welke HUISVEENDAM verstrekt in catalogi, circulaires, geautomatiseerde gegevensbestanden, prospectussen, prijscouranten, aanbiedingen, instructieboekjes, op de website e.d. binden HUISVEENDAM niet.
 3. Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat een bestuurder van HUISVEENDAM of een door HUISVEENDAM daartoe bijzonder gevolmachtigde de bestelling c.q. opdracht van de opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd. Ook aanvullingen en/of wijzigingen van een overeenkomst zijn alleen van kracht voor zover deze door een bevoegde vertegenwoordiger van HUISVEENDAM schriftelijk zijn bevestigd.
 4. Voor zover de opdrachtgever enige prestatie verricht of voorbereidingen daartoe treft, in de verwachting dat een overeenkomst tot stand zal komen of de veronderstelling dat een overeenkomst tot stand is gekomen, doet de opdrachtgever dat op eigen risico.
 5. Bij verschil tussen de -door de opdrachtgever beoogde-bestelling c.q. opdracht en de schriftelijke bevestiging van HUISVEENDAM is de opdrachtgever aan de schriftelijke bevestiging van HUISVEENDAM gebonden tenzij de opdrachtgever binnen 8 dagen na datum van de bevestiging HUISVEENDAM bericht dat de bevestiging van HUISVEENDAM niet in overeenstemming is met de bestelling c.q. opdracht en de opdrachtgever bewijst dat zulks voor HUISVEENDAM kenbaar was.
 6. HUISVEENDAM behoudt zich het recht voor om bestellingen c.q. opdrachten te weigeren.
 7. HUISVEENDAM is pas gehouden om aan -de voorbereiding van -haar verplichtingen uit de overeenkomst te beginnen c.q. te voldoen, nadat HUISVEENDAM alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens van de opdrachtgever heeft ontvangen.
 8. HUISVEENDAM behoudt zich het recht voor (constructie)wijzigingen in door HUISVEENDAM geleverde producten aan te brengen. Zo objectief gerechtvaardigd name-materiaal-gerelateerde veranderingen zijn, bijvoorbeeld, etc. afmetingen, kleuren, structuur van natuurlijke gewassen die dienen als bron voor de productie van HUISVEENDAM producten/biolaminaten. De opdrachtgever accepteert iets andere kleurschakering. Dat betekend niet dat de waarde van de geleverde goederen verminderen.
 9. Voor zover is overeengekomen dat HUISVEENDAM voor opdrachtgever maatwerkproducten ontwikkelt, is HUISVEENDAM gerechtigd de kosten van ontwikkeling aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 10. Maatwerkproducten/biolaminaten kunnen in geen geval aan HUISVEENDAM worden geretourneerd.

 

4 PRIJZEN

 1. Alle aangeboden en overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW en gelden af fabriek (HUISVEENDAM c.q. toeleverancier van HUISVEENDAM). Transport-, verzend-en/of portokosten, uit-en invoerrechten, inklaringskosten, belastingen, reis-en verblijfkosten in verband met het verrichten van werkzaamheden en/of het verlenen van diensten e.d. zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 2. Voor of bij het sluiten van de overeenkomst vastgestelde prijzen mogen in geval van nadien maar vóór de levering van de zaken c.q. het verrichten van de werkzaamheden c.q. het verlenen van de diensten ingetreden wijziging in kostprijsbepalende factoren -zoals in de inkoopprijzen, de in-of uitvoerrechten, de lonen, de belastingen, de heffingen, de wisselkoers van de Euro tegenover vreemde valuta -door HUISVEENDAM met inachtneming van de gewijzigde bedragen worden verhoogd.
 3. De opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst te ontbinden ingeval deze verhoging plaatsvindt binnen één maand na het sluiten van de overeenkomst. De ontbinding dient binnen één week na de kennisgeving van de verhoging plaats te vinden. Ingeval van ontbinding door de opdrachtgever is HUISVEENDAM niet tot enige schadevergoeding gehouden.
 4. Indien de prijzen voor of bij het sluiten van de overeenkomst niet zijn vastgesteld, zijn de door HUISVEENDAM te berekenen en door de opdrachtgever verschuldigde prijzen de in de prijslijsten van HUISVEENDAM vermelde prijzen die gelden op de dag der levering c.q. de dag van voltooiing van het werk of de dienst.

 

 

5 ZEKERHEIDSTELLING

 1. Indien er gerede twijfel bij HUISVEENDAM bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de opdrachtgever is HUISVEENDAM gerechtigd om vooruitbetaling of tot het nakomen van de betalingsverplichting van de opdrachtgever voldoende zekerheid of aanvulling van gestelde zekerheid te verlangen en eerst nadat deze vooruitbetaling is ontvangen of deze zekerheid is gesteld c.q. aangevuld te leveren of met levering(en) voort te gaan c.q. de overeengekomen werkzaamheden of diensten te verrichten c.q. te continueren. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door HUISVEENDAM door deze vertraging te lijden schade.
 2. Indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen aan het verlangen van HUISVEENDAM tot voorafgaande betaling of zekerheidstelling heeft voldaan, is HUISVEENDAM bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

 

 

6 AFLEVERING / OPLEVERING

 1. Een overeengekomen af-c.q. opleveringstermijn geldt steeds als streeftermijn tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Een overeengekomen af-c.q. opleveringstermijn gaat niet eerder gelden dan nadat de orderbevestiging door opdrachtgever is ondertekend en alle informatie met betrekking tot de order/opdracht bij HUISVEENDAM zijn aangeleverd.
 3. Als datum van aflevering wordt aangemerkt de dag van bezorging c.q. verzending van de zaken als bedoeld in lid 5 dan wel de dag van inkennisstelling als bedoeld in lid 8 van dit artikel. Als datum van oplevering wordt aangemerkt de dag waarop het werk ter beschikking van de opdrachtgever is gesteld.
 4. Bij overschrijding van een overeengekomen c.q. met inachtneming van art.11 lid 2 verlengde af-c.q. opleveringstermijn kan de opdrachtgever HUISVEENDAM schriftelijk in gebreke stellen.
b. HUISVEENDAM is ten aanzien van de af-c.q. opleveringstermijn pas in verzuim indien HUISVEENDAM vervolgens nalaat af-c.q. op te leveren binnen een in die ingebrekestelling opgenomen redelijke nadere termijn. Deze redelijke nadere termijn bedraagt tenminste vijf weken.
c. Indien HUISVEENDAM binnen deze redelijke nadere termijn de zaken nog niet conform de leden 5 en 8 van dit artikel heeft (af)geleverd c.q. de te verrichten werkzaamheden dan wel de te verlenen diensten nog niet heeft voltooid, is de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst voor zoveel deze niet is nagekomen te ontbinden. Als HUISVEENDAM de overeenkomst reeds ten dele is nagekomen, zal de opdrachtgever het reeds geleverde gedeelte van de zaken, behouden c.q. het reeds verrichte gedeelte van de werkzaamheden/diensten in ontvangst nemen c.q. accepteren en de daarvoor verschuldigde prijs voldoen tenzij de opdrachtgever aantoont dat het reeds afgeleverde gedeelte van de zaken c.q. de verrichte werkzaamheden en/of diensten door de opdrachtgever niet (meer) doeltreffend kunnen worden gebruikt of benut, tengevolge van het niet afleveren van de resterende zaken c.q. het niet verrichten van de resterende werkzaamheden en/of diensten. In het laatste geval heeft de opdrachtgever de bevoegdheid de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte te ontbinden onder de verplichting ook hetgeen reeds geleverd c.q. verricht was voor rekening en risico van de opdrachtgever aan HUISVEENDAM terug te zenden c.q. de waarde daarvan te vergoeden.
d. Overschrijding van een (af)leverings-c.q. opleveringstermijn door HUISVEENDAM geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.
 5. Indien is overeengekomen dat HUISVEENDAM voor transport van de zaken zorgdraagt, zullen deze, indien de plaats van aflevering niet expliciet is vastgelegd, door HUISVEENDAM bezorgd worden op, dan wel ter bezorging worden gezonden naar het bij HUISVEENDAM bekende adres van de opdrachtgever.
 6. De zaken reizen voor rekening en risico van de opdrachtgever ook indien de opdracht tot vervoer door of namens HUISVEENDAM wordt gegeven. Tenzij de opdrachtgever HUISVEENDAM tijdig verzoekt de zaken tijdens het vervoer voor rekening van de opdrachtgever te verzekeren, reizen de zaken onverzekerd.
 7. De zaken worden (af)geleverd achter de eerste deur op de begane grond van het afleveradres.
 8. Indien niet is overeengekomen dat HUISVEENDAM de zaken zal (doen) bezorgen, is de opdrachtgever verplicht om de zaken binnen twee dagen nadat zij door HUISVEENDAM in kennis is gesteld dat deze ter afname gereed staan af te (laten) halen bij het bedrijf van HUISVEENDAM te Veendam dan wel het door HUISVEENDAM aan te wijzen distributiecentrum c.q. de door HUISVEENDAM aan te wijzen fabriek.
 9. De opdrachtgever is verplicht bij of terstond na aflevering te controleren of het afgeleverde aan de overeenkomst beantwoordt en met name op deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid te onderzoeken.
 10. Indien niet terstond -uiterlijk binnen 48 uur-na aflevering van de zaken over de afgeleverde hoeveelheid schriftelijk wordt gereclameerd, geldt dat de op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten vermelde hoeveelheden als juist zijn erkend. Indien de opdrachtgever bij het in lid 9 bedoelde onderzoek en controle gebreken en/of tekortkomingen ontdekt, dient hij deze uiterlijk binnen acht dagen na aflevering schriftelijk aan HUISVEENDAM te melden. Bij overschrijding van de in dit lid genoemde termijnen vervalt elke aanspraak tegen HUISVEENDAM terzake van die tekortkomingen c.q. gebreken.
 11. Zo een aflevering op verzoek van opdrachtgever langer dan één maand wordt vertraagd, wordt opdrachtgever voor iedere verdere maand of gedeelte daarvan een rente in rekening gebracht, overeenkomend met de op dat moment geldende wettelijke rente en te rekenen over het factuurbedrag. Daarnaast kunnen door HUISVEENDAM bij opdrachtgever opslagkosten in rekening worden gebracht, welke opslagkosten in ieder geval 5% per maand zullen bedragen van de verkoopwaarde van de opgeslagen goederen en welke verschuldigd zijn voor iedere maand of gedeelte van een maand dat de goederen in opslag worden gehouden. Indien opdrachtgever op de overeengekomen (af)leveringsdatum en tijdstip de goederen niet in ontvangst neemt, worden door HUISVEENDAM bij opdrachtgever naast de opslagkosten de gemaakte transportkosten en manuren in rekening gebracht.
 12. HUISVEENDAM bevordert het vervoer van het product/meubilair, welk vervoer voor risico van opdrachtgever is. Bij orderbedragen gelijk aan of groter dan € 2.500,00 exclusief BTW geschiedt levering in overleg franco. Bij orderbedragen lager dan € 2.500,00 wordt een bedrag aan vrachtkosten berekend ter grootte van 5% van het orderbedrag exclusief BTW, met een minimum van € 61,00. Voornoemde bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. Voor vervoer naar een van de eilanden (binnen Nederland) geldt een afwijkend vervoertarief dat in het voorkomende geval door HUISVEENDAM zal worden opgevraagd. Voor leveringen buiten Nederland geldt franco Nederlandse grens.
 13. Indien de opdrachtgever verzuimt de zaken bij (af)levering in ontvangst te nemen c.q. af te halen geraakt de opdrachtgever reeds daardoor in verzuim. HUISVEENDAM is dan gerechtigd dan wel nakoming van de overeenkomst te vorderen, dan wel ontbinding van de overeenkomst te vorderen. In geval nakoming van de overeenkomst wordt gevorderd, is HUISVEENDAM gerechtigd de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan of te doen opslaan en kan HUISVEENDAM aanvullende schadevergoeding vorderen, waaronder zijn te rekenen opslagkosten.
 14. In het geval dat de aflevering wordt vertraagd door oorzaken gelegen in de sfeer van de opdrachtgever, is het door opdrachtgever te betalen bedrag direct verschuldigd.

 

 

7 INHUIZING, PLAATSING EN/OF MONTAGE

 1. Uitsluitend in de gevallen waarin dat uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen is de inhuizing van zaken en plaatsing/montage onderdeel van de overeenkomst.
 2. In geval van inhuizing en plaatsing/montage gelden de volgende verplichtingen voor opdrachtgever: 
-het afleveradres dient te zijn voorzien van een op gebruikelijke wijze verharde aanvoerweg/bestrating, waarover met de vrachtwagen van de vervoerder het afleveradres bereikbaar is; 
-opdrachtgever dient tekeningen met correcte maten/afmetingen te verstrekken aan de hand waarvan de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd; 
-de afstand tussen de aanvoerweg en het pand mag niet meer dan 10 meter zijn; 
-opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de in te richten ruimten goed toegankelijk voor de aanvoer van zaken, droog en veegschoon zijn.
 3. In geval van montage gelden naast de hiervoor genoemde verplichtingen de volgende aanvullende verplichtingen: 
-vloeren, wanden en plafonds dienen voldoende glad, vlak, stevig en waterpas te zijn voor de plaatsing/bevestiging van zaken; 
-bij het uitvoeren van de werkzaamheden mogen de werknemers van HUISVEENDAM geen hinder ondervinden van derden die in het gebouw aanwezig c.q. werkzaam zijn; 
-licht en krachtstroom dienen op redelijke afstand beschikbaar te zijn.
 4. In het geval dat bij inhuizing, plaatsing en/of montage extra kosten moeten worden gemaakt, waaronder on-der andere het gebruik van inhuismaterieel (bijvoorbeeld een kraanwagen voor inhuizen via een raam) en problemen in het kader van de bereikbaarheid van het afleveradres, worden de extra kosten aan opdrachtgever in rekening gebracht.
 5. In geen geval is bij een opdracht tot inhuizing, plaatsing en/of montage het aansluiten van elektrische apparaten, gas en/of water inbegrepen.
 6. De kosten van inhuizing en plaatsing/montage bedragen, mits aan de in dit artikel gestelde voorwaarden is voldaan, 5% van het bruto-orderbedrag met een minimum van € 150,00. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Indien het minimumtarief van toepassing is, zal op een door HUISVEENDAM te bepalen route worden ingehuisd, zodat de levertijd langer kan zijn. Voor verticaal transport geldt een extra toeslag van 1% van het brutoorderbedrag per etage. Indien de betreffende etage met een daarvoor geschikte lift kan worden bereikt, bedraagt de toeslag 1% van het bruto-orderbedrag ongeacht het aantal etages.

 

 

8 EIGENDOMSOVERGANG EN –VOORBEHOUD, RISICO EN PANDRECHTEN

 1. Behoudens het gestelde in lid 3 van dit artikel, zal de eigendom van de zaken op de opdrachtgever overgaan op het in artikel 6 in lid 5 en artikel 6 lid 8 bedoelde tijdstip van aflevering.
 2. Onverminderd het bepaalde in artikel 6 leden 5 en 8 zijn de zaken voor risico van de opdrachtgever vanaf het moment dat de zaken het bedrijf van HUISVEENDAM te Veendam dan wel het door HUISVEENDAM aangewezen distributiecentrum c.q. de fabriek hebben verlaten.
 3. HUISVEENDAM behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de opdrachtgever afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan. Indien HUISVEENDAM in het kader van deze overeenkomsten ten behoeve van de opdrachtgever door de opdrachtgever te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigendom voornoemd totdat de opdrachtgever ook deze vorderingen van HUISVEENDAM geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die HUISVEENDAM tegen de opdrachtgever mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de opdrachtgever in één of meer van zijn verplichtingen uit de hiervoor bedoelde overeenkomst jegens HUISVEENDAM.
 4. Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op de opdrachtgever is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen, behoudens het hieronder in sub c bepaalde.
c. Het is de opdrachtgever toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Bij verkoop op krediet is de opdrachtgever verplicht van zijn opdrachtgevers een eigendomsvoorbehoud te bedingen op voet van het bepaalde in dit artikel.

 

 

9 KWALITEIT EN RECLAMES

 1. HUISVEENDAM staat er niet voor in dat door HUISVEENDAM verkochte zaken, verrichte werkzaamheden en/of verleende diensten geschikt zijn voor het doel waarvoor de opdrachtgever deze wil bestemmen dan wel aanwenden, ook niet indien dat doel aan HUISVEENDAM kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel tussen partijen uitdrukkelijk is overeengekomen.
 2. De opdrachtgever kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is afgeleverd, opgeleverd of verricht niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien hij HUISVEENDAM daarvan niet binnen acht dagen nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen of behoren te ontdekken, schriftelijk in kennis heeft gesteld en in ieder geval nadat zes maanden na aflevering van de zaken, oplevering van het werk c.q. de voltooiing van de diensten zijn verstreken.
 3. Een reclame betreffende geleverde zaken c.q. verrichte werkzaamheden dan wel verleende diensten beïnvloedt niet de verplichtingen van de opdrachtgever uit hoofde van eerdere of nog te verrichten leveranties of prestaties en geven de opdrachtgever niet het recht de betaling van de vordering van HUISVEENDAM op te schorten.

 

 

10 GARANTIE

 1. Op de door HUISVEENDAM verkochte en geleverde zaken waarop fabrieksgarantie wordt verleend zijn uitsluitend de betreffende fabrieksgarantievoorwaarden van toepassing.
 2. Voor de overige door HUISVEENDAM verkochte en geleverde zaken gelden de navolgende garantievoorwaarden: 
a. HUISVEENDAM garandeert uitsluitend geleverde nieuwe zaken gedurende een termijn van 6 maanden te rekenen vanaf de dag van productie/aflevering.
b. De garantie strekt zich enkel uit tot het kosteloos vervangen, repareren of herstellen dan wel het terugbetalen van de in rekening gebrachte prijs -zulks naar keuze van HUISVEENDAM -van de defecte zaak of het defecte onderdeel, voor zoveel het defect is te wijten aan ondeugdelijke materialen of constructie.
c. De aanspraak op garantie vervalt indien: -de opdrachtgever niet onverwijld na het constateren van het defect HUISVEENDAM daarvan in kennis stelt en niet onmiddellijk, in ieder geval binnen acht dagen nadat bij HUISVEENDAM is gereclameerd, HUISVEENDAM in de gelegenheid stelt het defect te constateren en te verhelpen; -de opdrachtgever niet voldoet aan een verzoek van HUISVEENDAM om de defecte zaak of het defecte onderdeel franco naar HUISVEENDAM te zenden; -de opdrachtgever of derden -zonder voorkennis en toestemming van HUISVEENDAM -werkzaamheden hebben verricht aan de door HUISVEENDAM geleverde of bewerkte zaak, ten aanzien waarvan het beroep op garantie wordt gedaan;
- het defect het gevolg is van onoordeelkundig gebruik, onjuiste montage, onvoldoende onderhoud, slijtage of beschadiging;
- de zaak niet in overeenstemming met zijn bestemming is c.q. wordt gebruikt; 
- het defect het gevolg is van:
  • de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen
  • in overleg met opdrachtgever gebruikte materialen, respectievelijk zaken – materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op instructie van opdrachtgever toegepast, alsmede van door of
  • namens opdrachtgever aangeleverde materialen en zaken.
 1. HUISVEENDAM garandeert de deugdelijkheid van de door haar verrichte werkzaamheden gedurende een termijn van 6 maanden te rekenen vanaf de dag van voltooiing van de werkzaamheden.
 2. De garantie strekt zich enkel uit tot het kosteloos verhelpen van binnen deze termijn geconstateerde tekortkomingen.
 3. Geen garantie wordt verstrekt op noodreparaties en op voorlopige reparaties.

 

 

11 OVERMACHT

 1. Van overmacht aan de zijde van HUISVEENDAM is sprake, indien HUISVEENDAM verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, terrorisme, molest, brand, waterschade, overstroming, epidemie, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, beslaglegging, in-en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, gebrek aan materialen, grond-en hulpstoffen, defecten aan transportmiddelen en vervoersbelemmeringen, alles zowel in het bedrijf van HUISVEENDAM als van haar leveranciers en degenen die met opslag of transport zijn belast en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van HUISVEENDAM ontstaan.
 2. Een overeengekomen (af)leveringstermijn of termijn voor de uitvoering van werkzaamheden of diensten wordt verlengd met de periode, gedurende welke HUISVEENDAM door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen c.q. uitvoering te geven.
 3. Indien door overmacht de aflevering of de uitvoering van werkzaamheden of diensten meer dan twaalf maanden vertraagd wordt, zijn zowel HUISVEENDAM als de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst -voor het niet uitgevoerde gedeelte -te ontbinden met inachtneming van het in lid 4 bepaalde.
 4. Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, zal de opdrachtgever het reeds geleverde gedeelte van de zaken behouden c.q. het reeds verrichte gedeelte van de werkzaamheden/diensten in ontvangst nemen c.q. accepteren en de daarvoor verschuldigde prijs voldoen tenzij de opdrachtgever aantoont dat het reeds afgeleverde gedeelte van de zaken c.q. de verrichte werkzaamheden c.q. diensten door de opdrachtgever niet (meer) doeltreffend kan worden gebruikt of benut ten gevolge van het niet afleveren van de resterende zaken c.q. het niet verrichten van de resterende werkzaamheden c.q. diensten. In dit laatste geval heeft de opdrachtgever, indien door overmacht de resterende levering c.q. werkzaamheden of diensten meer dan twaalf maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte te ontbinden onder de verplichting om hetgeen reeds geleverd c.q. verricht was, voor rekening en risico van de opdrachtgever, naar HUISVEENDAM terug te zenden c.q. de waarde daarvan te vergoeden.

 

 12 INDUSTRIËLE EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 1. HUISVEENDAM behoudt de industriële en intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen auteurs-en modelrechten, met betrekking tot de door haar verstrekte afbeeldingen, tekeningen, berekeningen, technische specificaties, modellen, ontwerpen, schetsen, schema’s e.d. Deze mogen zonder haar schriftelijke toestemming niet aan derden, in welke vorm dan ook, worden doorgegeven, ter inzage worden verstrekt of worden vermenigvuldigd. Op een daartoe door HUISVEENDAM gedaan verzoek dienen zij onverwijld te worden teruggegeven.
 2. Gebruik van het resultaat/producten en varianten op het resultaat/producten. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder de toestemming van HUISVEENDAM een variant of afgeleide van het resultaat/product te maken of (elementen van) het resultaat/product binnen andere resultaten of producten toe te passen of te gebruiken.
 3. Bij overtreding van het in lid 1 bepaalde zal de opdrachtgever zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, een boete van € 150.000,00 verschuldigd zijn, onverminderd het recht van HUISVEENDAM tot het vorderen van volledige schadevergoeding met rente en kosten. Betaalde of verschuldigde boete strekt in mindering van eventueel verschuldigde schadevergoeding met rente en kosten.
 4. HUISVEENDAM is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door schending van auteurs-of modelrechten, octrooien, licenties en/of andere rechten van intellectuele eigendom van derden als gevolg van gebruik van door of namens de opdrachtgever verstrekte gegevens, zoals tekeningen, modellen, ontwerpen e.d. De opdrachtgever vrijwaart HUISVEENDAM terzake aanspraken van derden op grond van (vermeende) inbreuk op deze rechten.
 5. Naamsvermelding HUISVEENDAM en/of ontwerpbureau en credits. Indien het resultaat zich er voor leent zal de opdrachtgever (laten) zorgdragen voor naamsvermelding van het ontwerpbureau/HUISVEENDAM op het resultaat/de verpakking van het resultaat. De wijze waarop deze naamsvermelding zal plaatsvinden zal in onderling overleg worden vastgesteld.
 6. Bij publiciteit rondom het resultaat zal de opdrachtgever er voor zorgdragen dat de bijdrage van HUISVEENDAM juist en duidelijk naar voren zal komen. Indien is overeengekomen dat derden betrokken zullen zijn bij een wijziging of uitwerking van het resultaat dan zal de opdrachtgever ook deze derden verplichten bij publiciteit rondom (een uitwerking van) het resultaat de bijdrage van het ontwerpbureau duidelijk te vermelden.
 7. HUISVEENDAM is te allen tijde gerechtigd om zijn naam te laten vermelden in het colofon van een publicatie of op een aankondiging of titelrol. HUISVEENDAM heeft de vrijheid om het product en ontwerp te gebruiken voor eigen promotie.

 

 

13 FACTURERING EN BETALING

 1. HUISVEENDAM is gerechtigd tot facturering ook na iedere deellevering of gedeeltelijke uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden of diensten.
 2. De opdrachtgever is verplicht, zonder enige aftrek, korting of verrekening, de in rekening gebrachte prijs netto contant bij (af)levering te voldoen, of in geval een factuur wordt verzonden, door middel van storting of overmaking op een door HUISVEENDAM aangegeven bankrekening, binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen. De valutadatum als aangegeven op de bankrekening van HUISVEENDAM is bepalend en wordt als betalingsdag aangemerkt.
 3. Indien betaling in termijnen is overeengekomen vindt betaling als volgt plaats: 
-30% van de totale prijs bij opdracht; 
-60% van de totale prijs één week voor datum (af)levering; 
-10% van de totale prijs bij aflevering.
 4. De opdrachtgever is, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, in verzuim door het enkel verstrijken van de betalingstermijn.
 5. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever vanaf de dag van het verzuim een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
 6. Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet is hij bovendien de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze kosten belopen tenminste 15% van de nog verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 200,00. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. HUISVEENDAM is slechts gehouden de gemaakte kosten te bewijzen voor zover die het in de voorafgaande zin bedoelde percentage en bedrag te boven gaan.

 

 

14 AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Behoudens wat betreft de verplichting van HUISVEENDAM uit hoofde van de in art.10 aangeduide garantie is HUISVEENDAM niet aansprakelijk voor enigerlei, directe of indirecte materiële of immateriële schade hoe ook genaamd, die de opdrachtgever of een derde lijdt in verband met of voortvloeide uit met HUISVEENDAM gevoerde onderhandelingen, een met HUISVEENDAM aangegane overeenkomst, een fout, tekortkoming of verzuim van HUISVEENDAM, een door HUISVEENDAM gedaan beroep op overmacht of een door HUISVEENDAM geleverde of herstelde c.q. bewerkte zaak of verleende dienst of door welke (andere) oorzaak dan ook, tenzij 
a. HUISVEENDAM terzake schadeverzekerd is en die verzekering tot uitkering overgaat; in dat geval is de aansprakelijkheid in totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder die verzekering wordt uitbetaald;
b. de opdrachtgever of de betreffende derde aantoont dat de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van één of meer bestuurders van HUISVEENDAM.
 2. Voor zover in rechte mocht komen vast te staan dat de in de lid 1 omschreven beperking van aansprakelijkheid niet in stand kan blijven, geldt dat het door HUISVEENDAM te betalen bedrag terzake van schadevergoeding inclusief boetes-nooit hoger zal (kunnen) zijn dan het bedrag dat de opdrachtgever uit hoofde van de betreffende bestelling of opdracht waaruit de schadeaanspraak voortvloeit, exclusief BTW aan HUISVEENDAM heeft betaald c.q. verschuldigd is. In alle gevallen blijft echter gelden dat HUISVEENDAM nimmer aansprakelijk is voor indirecte schade en gevolgschade waaronder begrepen gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 3. In alle gevallen waarin HUISVEENDAM een beroep op het in dit artikel bepaalde toekomt, kunnen eventuele aangesproken werknemer(s) eveneens een beroep daarop doen, als was het in dit artikel bepaalde door de betrokken werknemer(s) bedongen.
 4. De opdrachtgever zal HUISVEENDAM op eerste verzoek volledig vrijwaren voor alle aanspraken van derden op HUISVEENDAM terzake van enig feit waarvoor de aansprakelijkheid in deze voorwaarden is uitgesloten.

 

 

15 ONTBINDING

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 lid 2, artikel 6 lid 8 en artikel 11 lid 3 kan HUISVEENDAM de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden -zonder tot enige schadevergoeding jegens de opdrachtgever gehouden te zijn en onverminderd het recht van HUISVEENDAM schadevergoeding van de opdrachtgever te vorderen -ingeval de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, een verzoek van de opdrachtgever (natuurlijk persoon) tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling door de rechtbank wordt ingewilligd, de opdrachtgever door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest alsmede ingeval de opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen, ongeacht of deze uit een overeenkomst dan wel uit de wet voortvloeien, niet nakomt.
 2. In de gevallen genoemd in lid 1 is het door de opdrachtgever aan HUISVEENDAM verschuldigde, schadevergoeding daaronder begrepen, terstond en ten volle opeisbaar.
 3. Opdrachtgever, voor zover geen consument, doet uitdrukkelijk afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst.

 

 

16 HOOFDELIJKHEID

Indien de opdrachtgever uit meer dan één (rechts)persoon bestaat gedurende enig moment van het uitvoeren van de overeenkomst, zijn elk van deze (rechts)personen hoofdelijk verbonden jegens HUISVEENDAM voor de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

 

 

17 ONDERGESCHIKTEN

 1. Toezeggingen door personeel van HUISVEENDAM gedaan, zijn slechts bindend voor zover deze schriftelijk door HUISVEENDAM zijn erkend.
 2. In alle gevallen, waarin HUISVEENDAM een beroep kan doen op enige voorwaarde in deze algemene voorwaarden kunnen ook aan HUISVEENDAM ondergeschikten, waaronder te begrijpen werknemers, dan wel derden, welke in opdracht van HUISVEENDAM werken, daarop een beroep doen.

 

 

18 CONSUMENTEN

Indien de opdrachtgever een consument is, zullen de bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor zover de werking daarvan niet is uitgesloten op grond van dwingendrechtelijke bepalingen

 

 

19 CONVERSIE EN BEPALINGEN DIE VAN KRACHT BLIJVEN

Indien enige bepaling van deze voorwaarden onverbindend zou zijn, blijven de overige bepalingen niettemin van kracht. Bovendien dient een zodanig niet werkzaam beding te worden omgezet in een beding met zoveel mogelijk dezelfde strekking, dat wel werkzaam is. Na het eindigen van de overeenkomst, ongeacht de oorzaak daarvan, blijven die bepalingen van kracht, die daarvoor naar hun aard bestemd zijn.

 

 

20 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

 1. Op alle rechtsverhoudingen tussen HUISVEENDAM en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 1980 (Weens Koopverdrag) is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Alle geschillen, geen uitgezonderd, welke naar aanleiding van door deze voorwaarden beheerste verhoudingen tussen partijen mochten ontstaan, zullen, voor zover zij de bevoegdheid van de rechtbank sector kanton te boven gaan, worden onderworpen aan het oordeel van de rechtbank te Groningen met dien verstande dat HUISVEENDAM ook bevoegd is het geschil aan te brengen bij de bevoegde rechter in het rechtsgebied waar de opdrachtgever is gevestigd.

 

HUISVEENDAM BV

Transportweg 25

NL_9645 KZ Veendam

KvK 57692092